Ontdek het hele programma

Groen Wilrijk trekt met deze 3 speerpunten naar de verkiezingen:

Onze standpunten en plannen over andere thema's kan je hier lezen.

Graag het volledige programma in één keer? Dat vind je hier.

 

Inspraak en Participatie

Het district staat het dichtste bij de burger. Burgers voelen zich betrokken, willen inspraak en ook zelf dingen doen! Daarom is het bij uitstek de plek om te experimenteren met nieuwe projecten en vormen van democratie. We moedigen alle vormen van burgerparticipatie aan: informeren, consulteren, samen beslissen, samen doen, versterken en ondersteunen van burgerinitiatieven.

 • We vragen naar de mening van de buurtbewoners voordat de plannen worden opgemaakt. Op die manier kan er effectief rekening gehouden worden met de ideeën van de omwonenden.
 • Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie. Met wijkbudgetten willen we actief burgerinitiatieven ondersteunen.
 • Voor Groen-Wilrijk mogen burgers zelf beslissen over een deel van het lokale budget en daarvoor willen we een burgerbegroting De Wilrijkernaars beslissen zelf welke projecten ze belangrijk vinden en hoeveel geld ze hieraan willen besteden.
 • We organiseren burgerpanels voor grote projecten zodat burgers rechtstreeks aanbevelingen kunnen doen aan de districtsraad.
 • Een netwerk van vrijwillige wijkverantwoordelijken zorgt voor snelle informatiedoorstroming bij overlast of onverwachte voorvallen.
 • We voorzien de nodige ondersteuning voor onze adviesraden zodat deze hun rol ten volle kunnen spelen.
 • Verslagen van de districtsraden, adviezen van adviesraden. dienen eenvoudig toegankelijk te zijn voor alle burgers.
 • Zodra het verslag van de districtsraad beschikbaar is, wordt het ook via de sociale media en op de website bekend gemaakt.
 • Op de districtsraad voorzien we ruimte om vragen van burgers te beantwoorden.
 • We brengen jaarlijks alle verenigingen van Wilrijk samen met de raadsleden in een staten-generaal om informatie uit te wisselen zodat het beleid hierop kan inspelen.
 • We ondersteunen en stimuleren bewonersgroepen en betrekken ze ook actief bij projecten in hun buurt.

<top>

Cultuur en verenigingsleven in Wilrijk

We koesteren cultuur in al haar diversiteit, ingebed in wijken of binnen de muren van de cultuurhuizen, in al haar vormen van klassiek tot nieuw en experimenteel. Vanuit het district willen we vooral de voorwaarden creëren waarbinnen initiatieven zich kunnen ontwikkelen, eerder dan zelf initiatieven te nemen. We zijn in de eerste plaats facilitator, dan pas organisator.

 • Wilrijk is een district met een rijk verleden. Om ons erfgoed beter bekend te maken stippelen we een wandeling uit langs historische sites en plaatsen de nodige informatieborden. Uiteraard doen we dit in samenspraak met de heemkundige kring van Wilrijk.
 • We plaatsen een overzichtsbord met erfgoed- en cultuurwandelingen van lokale organisaties aan de bibliotheek waar ook bijhorende folders beschikbaar zijn.
 • Jaarlijks fleuren we een gevel op met een beeld of gedicht.
 • We blijven investeren in events die de Wilrijkenaar samen brengen zoals de Geitenstoet, Willrock, zomerbar of de lichtjesstoet in de koude wintermaanden, ...
 • De diversiteit in Wilrijk is groot en dat vinden we Voor al die mensen met een diverse achtergrond willen we de drempels, om deel te nemen aan onze evenementen, verlagen.
 • Cultuur-, Sport-, en Jeugdverenigingen verdienen alle ruimte om hun kunnen te demonstreren. Groepsfeesten, toonmomenten, optredens willen we maximaal ondersteunen door de districtsgebouwen hiervoor ter beschikking te stellen.
 • We proberen leegstaande gebouwen een herbestemming te geven die openstaat voor alle inwoners. Waarom geen versmarkt in een leegstaande kerk of pop-ups en tentoonstellingen in lege winkelpanden?
 • Sportevenementen zoals de wielerderny blijven we ondersteunen via het evenementen-budget van het district.
 • De verdeling van het sportbudget onder de sportverenigingen gebeurt op een transparante wijze.
 • We willen sporten voor iedereen toegankelijk maken.

<top>

Senioren tellen mee

Onderzoek toont aan dat de aanwezigheid van mooie parken, groen, kunst, toegankelijke straten en faciliteiten in de openbare ruimte een positief effecy hebben op de zelfredzaamheid en het veiligheidsgevoel van ouderen.

 • In elke wijk komt een plaats waar ouderen mekaar kunnen ontmoeten en waar ze terecht kunnen met hun vragen. Dat kan het dienstencentrum in de wijk zijn of een andere centrale plaats. Vanuit die plek voorzien we verschillende diensten voor (oudere) bewoners:
  • wekelijks een mobiel gemeenteloket voor administratieve vragen
  • wekelijkse aanwezigheid van een computerspecialist voor informatica-vragen
  • cursussen voor senioren
 • Wat in het buitenland kan, moet ook in Wilrijk mogelijk zijn: we maken werk van goed onderhouden openbare toiletten die met een speciaal logo worden aangeduid. Bestaande toegankelijke toiletten worden bekend gemaakt (districtshuis, cultuurcentrum, ...).
 • Drempelvrije straten en pleinen zorgen ervoor dat ook mensen met rolstoelen en buggy’s, blinden en slechtzienden zich comfortabel en veilig kunnen verplaatsen.
 • Zitbanken op regelmatige afstanden (± 200 m) zorgen er voor dat mensen die wat slecht te been zijn, even kunnen rusten onderweg. Dat kan voor hen het verschil maken tussen binnen moeten blijven of kunnen gaan wandelen.
 • Bij het plaatsen van straatmeubilair houden we rekening met de doorgangen voor rolstoelgebruikers, buggy’s en rollators.
 • Bomen en planten hebben een rustgevende en weldadige invloed. We streven ernaar dat elke inwoner zicht heeft op een boom of wat groen en een parkje met zitbanken op wandelafstand.
 • We creëren ontmoetingsplaatsen voor ouderen, zowel binnen als buiten.
 • Via de wijkgerichte dienstencentra willen we de strijd aangaan met eenzaamheid bij ouderen.
 • We onderzoeken hoe we kangoeroewonen kunnen ondersteunen. Op die manier kunnen ouderen langer in een vertrouwde omgeving blijven wonen.
 • Elk nieuw project wordt vooraf onderworpen aan een seniorentoets.

<top>

Alle kansen voor kinderen en jongeren

De kinderrechten vormen de basis van ons beleid, ze worden steeds gerespecteerd en bewaakt. Zo staan alle initiatieven die het district neemt of ondersteunt open voor kinderen en jongeren zonder geldig verblijfsstatuut. Het district waarborgt een ruim en laagdrempelig aanbod voor alle kinderen en jongeren. Bij voorkeur steunen we het aanbod van jeugdorganisaties. Daarnaast organiseren we zelf activiteiten. 

Veel Antwerpse jongeren hebben weinig vertrouwen in politiek. Een goed jeugdbeleid dat inzet op inspraak en participatie enerzijds, en een open houding van beleidsmakers naar jongeren toe anderzijds, zijn 2 instrumenten om deze uitdaging aan te gaan.

Jeugd is, net zoals senioren, een horizontaal thema: ook in andere beleidsdomeinen houden we altijd rekening met de noden en wensen van kinderen en jongeren. Het subsidiereglement haalt de schotten tussen de verschillende beleidsdomeinen (jeugd, sport, senioren, cultuur, …) weg. Het stimuleert de samenwerking tussen die domeinen.

 • we zetten volop in op participatie van kinderen en jongeren. De jeugdraad is daarbij ons eerste aanspreekpunt. Een sterke jeugdraad mag haar kritische stem laten horen op alle beleidsbeslissingen die het district neemt, maar nog beter is hen te betrekken voor de beslissing is gevallen.
 • De jeugdraad verdient op elk advies dat ze uitbrengen een gemotiveerd antwoord. Jongeren hoeven niet altijd hun zin te krijgen, maar wel een uitgebreid, transparant en helder antwoord op de zaken die ze voorstellen.
 • De jeugdraad, jeugdverenigingen en scholen nodigen we actief uit op commissievergaderingen. Als experten en ervaringsdeskundigen hebben ze een waardevolle stem in het debat dat in de commissies gevoerd wordt.
 • Het district ondersteunt het jeugdwerk met werkingssubsidies die essentieel zijn voor de werking van deze organisaties.
 • we voorzien naast werkingsmiddelen ook projectmiddelen waar jeugdverenigingen op kunnen intekenen om te experimenteren met participatie van kinderen en jongeren aan het beleid of voor projecten die de klassieke bevoegdheidslijnen doorbreken.
 • Elk kind heeft recht op speelruimte en niet elk kind heeft een eigen tuin om buiten in te ravotten. We investeren daarom in avontuurlijke speeltuigen in het straatbeeld. Uiteraard doen we dat in samenspraak met de kinderen in de wijk.
 • Jeugdverenigingen verdienen veilige lokalen. We maken een inventaris op, in samenspraak met de jeugdverenigingen, en stellen een prioriteitenlijst en investeringsplan op.
 • De jeugdraad, de participatie van kinderen en jongeren wordt ondersteund door en dynamische jeugddienst. We blijven investeren in deze ondersteuning.

<top>

Lokale economie

We stimuleren een duurzame, dat wil zeggen: een mens- en milieuvriendelijke economie. We willen wat we vandaag produceren kunnen verantwoorden voor de volgende generaties.

 • De winkeliersverenigingen in Wilrijk zijn belangrijke gesprekspatners die we op regelmatige basis uitnodigen voor overleg.
 • Leegstand in het centrum van Wilrijk willen we tegengaan door kansen te geven aan pop-ups en tentoonstellingen in winkelpanden.
 • We willen starters ondersteunen die inzetten op duurzame producten en mensgerichte organisatievormen en de lokale samenhang vergroten.
 • In haar aankoopbeleid hanteert het district de korte korte keten tussen producent en eindverbruiker als een belangrijk aankoopcriterium.
 • We stimuleren duurzame, kleinschalige en lokale productie.
 • Voor districtstaken zoals groenvoorziening en catering kunnen we beroep doen op lokale organisaties die bovenstaande criteria hanteren.

<top>

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren